Mijn favorieten

Disclaimer

DISCLAIMER

Gebruikersovereenkomst
 
Inleiding
Makelaarskantoorbrabantbv.nl (hierna te noemen “website”) is eigendom van en samengesteld door Makelaarskantoor Brabantbv . U wordt vriendelijk verzocht om onderstaande gebruiksovereenkomst met betrekking tot website zorgvuldig door te lezen alvorens de website te gebruiken/bezoeken. Door de website van Makelaarskantoor Brabant B.V. te gebruiken/bezoeken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende gebruiksovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen uit de gebruiksovereenkomst dient u geen gebruik te maken van de website.
    
Gebruik van www.makelaarskantoorbrabantbv.nl
U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan: gebruik maken van de (inhoud van de) website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze gebruiksovereenkomst; afbreuk makende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie plaatsen/verspreiden en / of 
a. informatie verspreiden die de goede naam van de website, Makelaarskantoor Brabant B.V. of enige derde aantast; 
b.handelen in strijd met de rechten van Makelaarskantoor Brabant B.V. en/of enige derde;
c. virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website verhinderen en/of beperken en/of Makelaarskantoor Brabant B.V. en/of derden kunnen schaden;
d. de goede werking van de website onredelijk belasten;
e. informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaarskantoor Brabant B.V. of de betreffende
    derde;
f. ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
g. aanbrengen van een hyperlink naar de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaarskantoor Brabant B.V.
 
Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website berusten uitsluitend bij Makelaarskantoor Brabant B.V. en/of haar (toe)leveranciers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaarskantoor Brabant B.V. mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.
 
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan Makelaarskantoor Brabant B.V. niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie, up-to-date, correct en/of compleet is. Makelaarskantoor Brabant B.V. kan voorts niet garanderen dat de website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Makelaarskantoor Brabant B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade (hoe ook genaamd) verband houdende of voortvloeiende uit deze gebruiksovereenkomst, (het gebruik van de) aangeboden informatie op de website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).
Makelaarskantoor Brabant B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van materiaal dat of informatie die op de website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen.

De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Makelaarskantoor Brabant B.V. of haar leidinggevend personeel. U vrijwaart Makelaarskantoor Brabant B.V. voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de website.

Indien u één of meer bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Makelaarskantoor Brabant B.V., behoudt Makelaarskantoor Brabant B.V. zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet. Bovendien heeft Makelaarskantoor Brabant B.V. te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.
 
Overige Bepalingen
Makelaarskantoor Brabant B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gebruiksovereenkomst. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de website. Op de gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de gebruiksovereenkomst en/of het gebruik van de website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Den Bosch.

PRIVACY POLICY / AVG 
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018 en de Telecommunicatiewet. 

 

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Makelaarskantoor Brabant B.V.
Website: http://www.makelaarskantoorbrabantbv.nl
Inschrijfnummer KvK:Eindhoven 17 11 04 36  
BTW-nummer: NL 807 571 167 b01 

2. E-mailadres
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit wel gebruikt voor het overbrengen van commerciële email enkel gestuurd vanuit Makelaarskantoor Brabant B.V. aangaande de aan of verkoop van een woning in de ruimste zin des woords dan wel producten en of diensten omtrent de aan of verkoop van een woning.

3. Postadres
Wij gebruiken uw (post)adres (ontvangen in het kader van een aan of verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij het aangeven van een contact verzoek zal Makelaarskantoor Brabant B.V. er alles aan doen dit binnen 48 uur te realiseren.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren); 
e, de deze nodig zijn voor het opnemen van contact dan wel het versturen van mail, of:

U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

Welke gegevens worden door Makelaarskantoor Brabant B.V. vastgelegd?

U verkoopt uw woning 
Wanneer u Makelaarskantoor Brabant B.V. inschakelt bij de verkoop van uw woning, dan legt Makelaarskantoor Brabant B.V. de volgende gegevens vast:

- uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  identiteitsdocument, met nummer en datum van afgifte de burgerlijke staat.
- De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk de 
- datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
- De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het   bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde foto’s en video’s van de woning
- De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
- Wanneer de woning is verkocht door Makelaarskantoor Brabant B.V. de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan Makelaarskantoor Brabant B.V. verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning 
Wanneer u Makelaarskantoor Brabant B.V. inschakelt bij de aankoop van een woning, dan legt Makelaarskantoor Brabant B.V. de volgende gegevens vast:
- uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres identiteitsdocument, met nummer en datum van afgifte de burgerlijke staat.
- het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
- gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
- de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- Wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan Makelaarskantoor Brabant B.V. verstrekt

U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van Makelaarskantoor Brabant B.V.
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Makelaarskantoor Brabant B.V., dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres identiteitsdocument, met nummer en datum van afgifte de burgerlijke staat.
- gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken
- van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum de reden van koop of huur
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs overige informatie die u aan Makelaarskantoor Brabant B.V. verstrekt

Waar gebruikt Makelaarskantoor Brabant B.V. deze gegevens voor?
Makelaarskantoor Brabant B.V. gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen,bijvoorbeeld op Funda, huislijn en op de website van Makelaarskantoor Brabant B.V. en/of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt).
voor het aanmelden in het account van onze marketingleverancier.
voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Makelaarskantoor Brabant B.V. zijn dienstverlening kan verbeteren
voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar;
als u zich hiervoor of een van deze derde wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Makelaarskantoor Brabant B.V. en of derde aangaande de geplaatste informatie.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt doorgegeven aan andere onze kantoorautomatiseerder waar Makelaarskantoor Brabant B.V. een privacy-verklaring mee heeft (zie artikel 10) .
 
7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op of via onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens 
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen. gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10 .Privacy-verklaring kantoorautomatiseerder
Makelaarskantoor Brabant B.V. maakt voor haar dienstverlening gebruik van een kantoorautomatiseerder. Dit brengt mee dat er in sommige gevallen persoonsgegevens worden verwerkt. Gelet op de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan dit gebruik stelt, heeft Makelaarskantoor Brabant B.V. een onderhavige Privacy verklaring opgesteld. 

Hier kunt u lezen hoe Makelaarskantoor Brabant B.V. en haar kantoorautomatiseerder omgaan met uw gegevens.

Verwerking door kantoorautomatiseerder
Makelaarskantoor Brabant B.V. kan de door haar ingeschakelde kantoorautomatiseerder in staat stellen persoonsgegevens te verwerken met als doel de verbetering van haar eigen dienstverlening.

Makelaarskantoor Brabant B.V. maakt gebruik van de volgende kantoorautomatiseerder:

Realworks B.V.
W.G. Plein 650
1054 SK Amsterdam
020 – 412 01 20


Deze kantoorautomatiseerder heeft de door haar te verrichten verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens worden door de kantoorautomatiseerder verwerkt?
De volgende door Makelaarskantoor Brabant B.V. vastgelegde gegevens inzake van een mogelijke koop, huur, verkoop of verhuur van een object, worden door de kantoorautomatiseerder verwerkt:
- zoekprofielen met woonwensen
- datum van aanmelding, alsook de periode waarin uw object te koop staat of heeft gestaan of te huur is of wordt aangeboden
- omschrijvingen en kenmerken van het object, waaronder de oppervlakte en indeling van het object, de verkoopprijs, de huurprijs, het bouwjaar, kadastrale gegevens alsmede de WOZ-waarde
- foto’s, video’s en overige media van het object
- wanneer u een object koopt of huurt, of het aangeboden object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens 
  zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum.

Waar gebruikt de kantoorautomatiseerder deze gegevens voor?
De kantoorautomatiseerder maakt ter verbetering van zowel haar eigen dienstverlening als die van Makelaarskantoor Brabant B.V. statistieken, rangschikkingen en selecties.  Daarnaast kunnen de gegevens door de kantoorautomatiseerder verrijkt worden met bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster, het CBS en Google Maps.

Beveiliging en bewaartermijn
Makelaarskantoor Brabant B.V. en voor zover relevant de kantoorautomatiseerder zien erop toe dat uw (persoons)gegevens adequaat en conform de daaraan te stellen organisatorische en technische eisen beveiligd worden. Gegevens worden niet langer bewaard dan voor de hierboven aangegeven doeleinden noodzakelijk, dan wel voor zover dat nodig is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan voornoemde kantoorautomatiseerder onder vermelding van uw naam en adres. Daarop wordt in principe binnen vier weken gereageerd en zal voor zover redelijkerwijs mogelijk, dan
wel wettelijk toelaatbaar, worden voldaan.

Onder omstandigheden kunnen er wettelijke verplichtingen zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren of kunnen er andersoortige dringende redenen zijn welke zich tegen de verwijdering, correctie of inzage verzetten.
11. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Makelaarshuis Brabant BV gebruikt cookies om gegevens te onthouden waarmee we u beter van dienst kunnen zijn. Zoals eenvoudiger/sneller aanvragen. Er worden geen cookies gebruikt voor reclame doeleinden. Externe cookies zijn wel noodzakelijk voor Google Analytics (zie volgende paragraaf).

12. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

13. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy en of gebruiksovereenkomst en of vragen heeft, kunt u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: info@brabantbv.nl

Op het volgende telefoonnummer: 040-2433766
Of na telefonische afspraak op ons bezoekadres; Cassandraplein 1 te 5631 BA Eindhoven